معرفی خدمات شرکت توزیع نیروی برق اهواز
ردیف عنوان خدمت(شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت
1 ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031465000)
Provide billing services to subscribers of power distribution companies
تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Settlement of subscribers of power distribution companies
13031465100 link     info
تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Settlement of debts of subscribers of power distribution companies
13031465101 link     info
تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق
Change of tariff or tariff option of ampere branch of power distribution companies
13031465102 link     info
صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Issued End of course bill for subscribers of power distribution companies
13031465103 link     info
رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Examining the request to review the bills of the subscribers of electricity distribution companies
13031465104 link     info
ارائه سوابق مصارف و پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Provide records of consumption and payment of subscribers of power distribution companies
13031465105 link     info
ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات
Provide cumulative electricity bills for organizations and departments
13031465107 link     info
اعلام بدهی بر اساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Debt declaration based on self-declaration of electricity consumption of subscribers of power distribution companies
13031465108 link     info
تمدید تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق
Extension of amperage tariff for power distribution companies
13031465109 link     info
رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق
Investigate reports of unauthorized use of electricity
13031465110 link     info
2 ارائه خدمات مربوط به انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031466000)
Providing services related to the branching of subscribers of power distribution companies
تغییر مکان داخلی لوازم اندازه گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Relocation of internal equipment for measuring the branching of subscribers of power distribution companies
13031466101 link     info
نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Reinstalling the branch of the electricity distribution companies
13031466102 link     info
جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Temporary collection of branches of electricity distribution companies
13031466103 link     info
جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Permanent collection of branches of electricity distribution companies
13031466104 link     info
اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Correction of subscriber information of power distribution companies
13031466105 link     info
اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Correcting the names of the subscribers of electricity distribution companies
13031466106 link     info
تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های توزیع نیروی برق
Change of subscribers' names (change of ownership of the branch) of electricity distribution companies
13031466107 link     info
تست و تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Testing and replacing meters of electricity distribution companies
13031466108 link     info
اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Modification of the branch service of the electricity distribution companies
13031466109 link     info
قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Temporary interruption of the branch of the electricity distribution companies
13031466110 link     info
وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Reconnecting the branches of electricity distribution companies
13031466111 link     info
اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت های توزیع نیروی برق
Modify the registered mobile phone number for electricity subscription of power distribution companies
13031466114 link     info
3 رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر آمپراژ مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031467000)
Considering the request for branching and changing the amperage of the subscribers of power distribution companies
افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Increasing the branching amperage of the subscribers of power distribution companies
13031467100 link     info
کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Reducing the branching amperage of the subscribers of power distribution companies
13031467101 link     info
برقراری انشعاب آمپری توسط شرکت های توزیع نیروی برق
Establishment of amp branch by power distribution companies
13031467102 link     info
تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Separation or merger of subsidiaries of electricity distribution companies
13031467103 link     info
کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Temporary reduction of branching amperage of subscribers of power distribution companies
13031467105 link     info
4 ارائه خدمات رفع خسارت و حریم شبکه برق(13031977000)
Providing damages and network privacy services
رفع خسارت وارده به شبکه برق
Fixing the damage to the electricity network
13031977100 link     info
رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق
Investigate theft reports of electrical appliances
13031977101 link     info
رفع حریم برق
Eliminate electricity power privacy
13031977103 link     info
رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق
Eliminate the risk of hazardous electrical installations
13031978100 link     info
5 ارائه خدمات مولدهای خورشیدی(13031979000)
Providing solar generator services
نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)
Installation of solar generator for electricity subscribers (for applicants less than 200 kW)
13031979103 link     info
ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)
Provide solar generator bill for electricity subscribers (for applicants less than 200 kW)
13031979104 link     info
ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)
Submitting a report on the delivered energy generator of solar subscribers (especially for applicants less than 200 kW)
13031979105 link     info
6 ارائه خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی برق (13031980000)
Providing services to eliminate blackouts and technical problems of electricity
خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی
Temporary blackout at the request of the applicant
13031980100 link     info
ارائه گزارش خاموشیهای برق
Submit reports of power outages
13031980102 link     info
رفع خاموشی های مشترکین برق
Fix power outages
13031980103 link     info
رفع مشکل ولتاژ شبکه برق
Fixed power grid voltage problem
13031980104 link     info
رفع مشکل روشنایی معابر
Fixed the problem of street lighting
13031980105 link     info
8 رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های مراجعین حوزه توزیع نیروی برق(13031986000)
Handling and responding to requests from clients in the field of electricity distribution
ارائه فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق
Provide a list of authorized suppliers of goods related to the electricity industry
13011987100 link     info
ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق
Provide a list of approved contractors in the field of electricity
13011987107 link     info
9 ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق (13031987000)
Provide instructions and plans for the construction of electrical equipment and panels
  13031987104 link     info
10 (13032882000) بهینه سازی مصرف برق
Power consumption optimization
فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق
Cultivation of electricity consumption management
13032882100 link     info
کنترل پیک بار مصرف برق
Peak load control of power consumption
13032882102 link     info
تعیین رتبه انرژی ساختمان های اداری
Determining the energy rating of office buildings
13032882103 link     info