راه اندازي مركز رصد و پايش رخدادهاي شبكه برق اهواز
معاون بهره برداري برق اهواز: با برنامه ريزيهاي انجام شده و به منظور ارتقاء پايداري خطوط شبكه توزيع، و براي حساسيت نظارت دائمي و مستمر، مركز رصد و پايش رخدادهاي شبكه برق اهواز راه اندازي شد.
1398/07/24
مراسم توديع و معارفه فرمانده پايگاه مقاومت بسيح برق اهواز
مراسم توديع و معارفه فرمانده پايگاه مقاومت بسيج اين شركت با حضور فرمانده پايگاه مقاومت بسيج ناحيه امام علي(ع) در سالن جلسات ستاد مركزي اين شركت برگزار شد.
1398/07/21
مواكب واقع در كوي ملاشيه اهواز تامين برق و روشنايي  شد
مديرامور برق منطقه چهاركلانشهر اهواز: با تلاش همكاران اين منطقه، مواكب بلوار منتهي به منطقه ملاشيه تامين برق و روشنايي شد.
1398/07/20
بازديد تيم ايمني برق اهواز از مواكب مستقر در مسير زائرين اربعين حسيني
تيمي متشكل از مهندسين ايمني اين شركت طي بازديد از مواكب مستقر در مسير اربعين حسيني در منطقه سليم آباد، عين دو، سياحي اهواز، ضمن بررسي موارد ايمن بودن كابل و تابلو و سيم كشي داخلي مواكب، راهنمائي هاي لازم به منظور رفع موارد حادثه خيز و ناايمن را نيز به مواكب داران ارائه دادند.
1398/07/15
شركت توزيع نيروي برق اهواز