اطلاعيه مهم برق اهواز
اعلام سازمان هواشناسي خوزستان در خصوص افزايش دماي هوا از روز يكشنبه 30/04/98 لغايت پايان هفته
1398/04/29
2هزار و 582 عمليات بدون اعمال خاموشي در شبكه برق اهواز انجام شد
2هزار و 582 عمليات بدون اعمال خاموشي از ارديبهشت سال گذشته تا تير امسال در شبكه برق اهواز انجام شد.
1398/04/23
برنامه ريزي مشترك اوقاف خوزستان و برق اهواز ويژه اماكن مذهبي
مدير روابط عمومي توزيع برق اهواز درجلسه مشترك با معاونت اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خوزستان در زمينه ترويج فرهنگ الگوي مصرف برق اماكن مذهبي در تابستان 98 برنامه ريزي كردند.
1398/04/12
برق مناطقي از اهواز چهارشنبه دوازدهم تيرماه خاموش مي شود
برق مناطقي از اهواز چهارشنبه دوازدهم تيرماه خاموش مي شود
1398/04/12