شرح وظايف


شرح وظايف واحد مالي و پشتيباني در امور برق منطقه
هدف واحد :
نظارت بر امور مالي و حسابداري منطقه ، رسيدگي به اسناد مالي ، بودجه و اعتبارات ، تدوين رويه ها به منظور اعمال كنترل هاي داخلي مناسب و پاسخگويي به سازمان هاي نظارتي طبق قوانين ، همچنين افتتاح و انسداد حساب ها را در شركت تحت سرپرستي معاونت مالي و پشتيباني و نظارت بر فعاليتهاي ارزيابي پيمانكاران ، درمان ، كاركرد پرسنل ، آموزش و پيگيري قوانين و دستورالعملها را تحت سرپرستي معاونت منابع انساني بر عهده دارد.
معرفي واحد :
معاونت مالي و پشتيباني منطقه يكي از واحدهاي زير مجموعه امور برق منطقه است كه اعمال نظارت تخصصي بر آن به عهده بالاترين مقام مالي شركت مي باشد و  وظايف كلي آن به دو سه بخش حسابداري، پشتيباني و خدمات عمومي به شرح ذيل مي باشد:
وظايف واحد :
•    اجراي صحيح مقررات ، دستورالعملها وآئين نامه هاي مالي در شركت.
•    ثبت و ضبط فعاليت هاي مالي در چارچوب مقررات سازمان
•    تهيه و ثبت رويدادهاي مالي به نحو مناسب و منطبق بر دستورالعمل ها و مقررات به منظور اعمال كنترل هاي داخلي مناسب ، ايجاد هماهنگي و انجام عمليات حسابداري بر اساس استانداردهاي تعيين شده.
•    انجام امور حسابداري و تنظيم و رسيدگي به اسناد  بمنظور حصول اطمينان از صحت عمليات حسابداري و ترميم بموقع تنخواه گردانها و سايرپرداخت ها.
•    حفظ و نگهداري صحيح و دقيق اسناد ، اوراق بهادار و ضمانت هاي دريافتي و انجام اقدامات لازم در خصوص وصول ، تمديد يا ابطال آن ها.
•    تهيه و تنظيم گزارشات در ارتباط با حساب درآمدها و تفكيك منابع در آمدي
•    تامين اعتبار درخواست ها و قراردادهاي منعقده واحدهاي اجرايي منطقه به منظور حصول اطمينان از اختصاص تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب در سر فصل درست و درصورت لزوم ارائه پيشنهاد جهت جابجايي سر فصل هاي بودجه منطقه
•    برگزاري استعلام و عقد قراردادها طبق قوانين و آئين نامه معاملات شركت.
•    مميزي كليه اسناد مالي و صورت وضعيت پيمانكاران به نحو صحيح و در راستاي اعمال كنترل هاي داخلي.
•    معرفي به موقع پيمانكاران به سازمان تامين اجتماعي و امور مالياتي جهت اخذ مفاصا حساب به منظور جلوگيري از تضييع حقوق شركت.
•    مكاتبه و پاسخ به موقع مراجع قانوني از قبيل سازمان تامين اجتماعي و امور مالياتي ، دادگاه و ...
•    انجام فعاليت هاي خريد لوازم و تجهيزات مورد نياز مطابق با قوانين و آيين نامه معاملات شركت و دستورالعمل تفويض اختيار.
•    انجام فعاليت هاي خدماتي از قبيل حفظ ، نگهداري و نظافت ساختمان هاي اداري و سرو چاي جهت پرسنل .
•    ارزيابي مستمر پيمانكاران.
•    انجام و پيگيري فعاليت هاي مربوط به مسائل درماني و رفاهي پرسنل.
•    انجام كليه امور مربوط به كاركرد پرسنل اعم از مرخصي ، ماموريت ، غيبت و ...
•    نظارت و پيگيري قوانين و دستورالعمل هاي منابع انساني به پرسنل بر اساس موارد اعلامي توسط معاونت منابع انساني.
•    اطلاع رساني دوره هاي آموزشي برگزار شده به پرسنل امور.


تاریخ به روز رسانی:
1396/06/27
تعداد بازدید:
835