شرح وظايف


شرح وظايف واحد خدمات مشتركين و وصول درآمددر امور برق منطقه
هدف واحد : كنترل سيستمهاي پذيرش مشتركين و فروش انشعاب ، فرآيند تشخيص و صدور صورتحساب و اصلاحات ، وصول مطالبات و درآمد ، و ارزيابي پيمانكاران خدمات مشتركين را تحت سرپرستي مدير امور برق بر عهده دارد.

معرفي واحد:
امور خدمات مشتركين و وصول درآمد منطقه يكي از واحدهاي زير مجموعه امور برق منطقه است  كه وظايف كلي آن به دو بخش اداره خدمات مشتركين و اداره درآمد و وصول مطالبات تقسيم       مي شود كه اهم وظايف و ماموريت هاي واحد به شرح ذيل مي باشد:

فروش انشعاب
1-    تامين برق متقاضيان و تامين بخشي از منابع مالي مطابق آئين نامه تكميلي تعرفه برق در راستاي بررسي و قبول درخواست  – بازرسي اخذ وجوه مربوطه - نصب انشعاب و فروش و پاسخگويي به مراجعين و متقاضيان
2-    كنترل بر خدمات پس از فروش انشعاب (افزايش ، كاهش ، تفكيك و ادغام انشعابات)
3-    اجراي صحيح رويه ها ، آئين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با فروش انشعاب  در منطقه و پيمانكاران خدمات مشتركين (آژانس ها) بمنظور حصول اطمينان از رعايت دقيق آنها
4-    كنترل بر  فرايند اصلاحات انشعابات در مناطق به منظور حصول اطمينان از صحت انجام فرايند
خدمات پس از فروش
1-    كنترل بر كليه دستوركارهاي صادر شده مربوط به خدمات مشتركين و درآمد
2-    كنترل بر جابجايي انشعاب ، تغيير نام ، اعمال كد خانوار و اخذ هزينه هاي متفرقه مطابق با  رويه ها و دستورالعمل هاي ابلاغيه وزارت نيرو

فروش انرژي
1-    اصلاحات و تغييرات وتعديلات وتقسيط قبوض برق مصرفي با توجه به مقررات و اختيارات تفويضي

تشخيص و توزيع
1-    كنترل بر فعاليت مامورين قرائت كنتور و همچنين تهيه معيارهاي ارزيابي مامورين به منظور ارتقاء سطح كيفيت فعاليت آنها
2-    كنترل برفروش انرژي و خدمات تشخيص  مشتركين عادي كه توسط پيمانكاران يا مامورين منطقه انجام مي شود بمنظور حصول اطمينان از صحت شماره برداري و رعايت تعرفه ها و نرخهاي مصوب و همچنين ارسال بموقع آن به شركتهاي صادر كننده  چاپ صورت حساب
3-    نظارت و برنامه ريزي جهت مامورين قرائت و توزيع قبوض مشتركين عادي  در راستاي اهداف كاهش قرائت  مشتركين در بسته و ارتقاء سطح كيفي فعاليت آنها و پي گيري فرايند اعتراض آن دسته از مشتركين كه نسبت به صورتحساب هاي اعمالي اعتراض دارند.وصول مطالبات
1-    انجام فعاليتهاي مرتبط با وصول مطالبات در رابطه با فروش انرژي و انشعاب و اخذ بدهيهاي مشتركين و سازمانهاي دولتي و غير دولتي بمنظور حصول اطمينان از وصول بموقع مطالبات
2-    اجراي صحيح رويه ها ، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي آئين نامه برق و نظارت بر پيمانكاران خدمات مشتركين (آژانس ها) بمنظور حصول اطمينان از رعايت دقيق آنها
3-    انجام فعاليت هاي مرتبط با وصول مطالبات جهت اخذ بدهيهاي مشتركين و سازمان هاي دولتي و غير دولتي بمنظور حصول اطمينان از وصول بموقع مطالبات
4-    انجام فعاليت هاي مرتبط با صدور مفاصاحساب
5-    انجام فعاليت هاي مرتبط با فرآيندهاي قطع و وصل در خصوص مشتركين بدهكار

تست كنتور و لوازم اندازه گيري
1-    انجام و پيگيري برنامه تست هدفمند لوازم اندازه گيري اشتراك هاي عادي در تعرفه هاي مختلف بمنظور حصول اطمينان از صحت لوازم اندازه گيري
2-    پي گيري و نظارت بر تست لوازم اندازه گيري و ارائه برنامه زمان بندي تست هاي هدف مند در راستاي اجراي صحيح رويه هاي و دستورالعمل هاي ابلاغي وزرات نيرو

. ارزيابي مستمر پيمانكاران.
تاریخ به روز رسانی:
1396/06/27
تعداد بازدید:
4649