شرح وظايف

شرح وظايف واحد مهندسي و نظارت در امور برق منطقه

هدف واحد :
نظارت و راهبري ، برنامه ريزي ، كاهش تلفات ، مطالعات بار شبكه ، آمار و اطلاعات و توسعه و پشتيباني سيستم هاي اطلاعاتي و طرح هاي جامع و كنترل پيمانكاران و مشاوران و صورت وضعيت آنان را تحت نظارت مدير امور برق منطقه شركت بر عهده دارد.

معرفي واحد :
امور مهندسي  و نظارت يكي از واحدهاي زير مجموعه امور برق منطقه است كه وظايف كلي آن به سه بخش مهندسي و برنامه ريزي ، كنترل بار شبكه و كنترل پروژه تقسيم مي شود كه اهم وظايف و ماموريت هاي آن به شرح ذيل مي باشد :

•    كنترل برنامه ها و انجام پروژ ه ها و همچنين چگونگي دستوركارها و صورت وضعيت پيمانكاران .
•    برنامه ريزي و نظارت بر توسعه و اصلاح تاسيسات به منظور برق رساني به متقاضيان ، رفع ناهنجاريهاي شبكه و ايجاد تعديل بار.
•    تدوين اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه مرتبط و همچنين كنترل شاخص بارهاي فني شبكه.
•    بررسي عملكرد ناظرين و مشاوران پروژه.
•    انجام مطالعات شبكه جهت پيش بيني پستهاي 11و 33 كيلو ولت و جايابي آنها.
•    تهيه صورت وضعيت با توجه به گزارشات تحويل و تحول و صورت برداري كالا.
•    تقسيم بندي پروژه هاي اجرايي پيمانكاران تاييد صلاحيت شده.
•    بررسي اوليه طرح ها بلحاظ كامل بودن اطلاعات (وجود نقشه هاي اجرايي ، دستور كار و يا برآورد لوازم و هزينه هاي اجرايي پروژه ).
•    هماهنگي لازم براي رفع اشكالات احتمالي اعلام شده ناظرين از طريق پيمانكاران و واحدهاي اجرايي مربوطه.
•    هماهنگي و حضور در تحويل و تحول پروژه ها.•    ارائه گزارشات تحليلي از عدم پيشرفت فيزيكي و بررسي علل تاخيرات و راه حلهاي پيشنهادي ، گزارشات دوره اي درصد پيشرفت فيزيكي پروژه هاي منطقه و گزارشات پروژه هاي اولويت دار جهت پاسخگويي به مراجع ذيربط.
•    ارزيابي مستمر پيمانكاران
•    پيگيري مراحل اجرايي پروژه ها بمنظور تكميل و تسريع در اجرا (خاموشي – رفع معارض و ..)
•    شناسايي  نقاط ضعف و ارائه راه حل مناسب
•    بازديد و بررسي استعلامهاي شبكه و تهيه پاسخ به ارگانهاي مختلف استعلام كننده

تاریخ به روز رسانی:
1396/06/27
تعداد بازدید:
870