شرح وظايف

هدف واحد :
برنامه ريزي و نظارت بر فرآيند تشخيص و صدور صورتحساب و اصلاحات ، وصول مطالبات و درآمد ،ارزيابي پيمانكاران تشخيص ، ابلاغ و اجراي صحيح آئين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط را در واحدهاي تحت سرپرستي معاونت فروش و خدمات مشتركين بر عهده دارد.
معرفي واحد :
دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات يكي از واحدهاي زير مجموعه معاونت فروش و خدمات مشتركين شركت است كه وظايف كلي آن به دو بخش وصول مطالبات و كنترل فروش تقسيم        مي شود كه اهم وظايف و ماموريت هاي واحد به شرح ذيل مي باشد :
وظايف واحد :
• ارزيابي فعاليتهاي مرتبط با وصول مطالبات در رابطه با فروش انرژي و انشعاب و اخذ بدهي هاي مشتركين و سازمانهاي دولتي و غير دولتي بمنظور حصول اطمينان از وصول بموقع مطالبات
• فروش انرژي و خدمات تشخيص عادي و ديماندي كه توسط پيمانكاران يا مامورين مناطق برق انجام مي شود بمنظور حصول اطمينان از صحت شماره برداري و رعايت تعرفه ها و نرخهاي مصوب و همچنين ارسال بموقع آن به شركتهاي صادر كننده صورت حساب
• كنترل گردش كار تشخيص در مناطق بمنظوراطمينان از سرعت اخذ هزينه هاي فروش انرژي
• اجراي صحيح رويه ها ،آئين نامه ها و دستورالعملها در ارتباط با وصول مطالبات در مناطق بمنظور حصول اطمينان از رعايت دقيق آنها
• ارائه پيشنهادات در زمينه تهيه و تدوين روشهاي اجرايي در بخش وصول مطالبات همچنين اصلاح آئين نامه ها ، دستورالعملها ، استانداردها ، تغييرات نرخ و تعرفه با واحدهاي ذيربط شركت وشركت توانير
• انتخاب شركتهاي صادر كننده صورتحسابهاي برق (BILLING) بمنظور حصول اطمينان از صدور بموقع و صحيح صورتحسابهاي برق مصرفي مشتركين
• كنترل دقيق صورتحسابها و همچنين نحوه اصلاحات و تغييرات و تقسيط قبوض برق مصرفي با توجه به مقررات و اختيارات تفويضي
• انتخاب مشاوران و پيمانكاران تشخيص و آژانسهاي خدمات مشتركين بمنظور يكسان عملكرد و حصول اطمينان از حسن اجراي قوانين و مقررات در برخورد با متقاضيان و مشتركين
• رسيدگي به اعتراضها و شكايات مشتركين در رابطه با تعرفه هاي تخصيصي برق و صورت حسابهاي صادره
• تهيه گردش كار تشخيص مناطق و نظارت كلي و اصولي بر حسن اجراي آن
• همكاري در تشكيل جلسات تخصصي با مديران مناطق و كارشناسان ذيربط در رابطه با طرح مشكلات و ارائه پيشنهادات بمنظور رفع آنها

تاریخ به روز رسانی:
1396/02/31
تعداد بازدید:
1184