شرح وظايف

هدف واحد :
تست لوازم اندازه گيري ديماندي و غير ديماندي ، اصلاح انشعاب ، بازرسي ، برق غير مجاز ، آزمايشگاهها و كاليبراسيون لوازم اندازه گيري در مناطق و پيمانكاران مرتبط همچنين برآورد و كنترل نحوه خريد كنتورها و ساير تجهيزات لوازم اندازه گيري را تحت سرپرستي معاونت فروش و خدمات مشتركين بر عهده دارد.
معرفي واحد:
دفتر نظارت و كنترل لوازم اندازه گيري يكي از واحدهاي زير مجموعه معاونت فروش و خدمات مشتركين شركت است كه وظايف كلي آن به دو بخش كنترل لوازم اندازه گيري عادي و ديماندي تقسيم مي شود كه اهم وظايف و ماموريت هاي واحد به شرح ذيل مي باشد:
وظايف واحد :
• تهيه و جمع آوري رويه ها ، چك ليستها ، آئين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با نصب و اصلاح انشعاب ، تست لوازم اندازه گيري ، بازرسي و غير مجاز
• تست لوازم اندازه گيري عادي و ديماندي در مناطق بمنظور حصول اطمينان از صحت لوازم اندازه گيري
• اجراي صحيح رويه ها ، آئين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با لوازم اندازه گيري در مناطق و پيمانكاران خدمات مشتركين (آژانس ها) بمنظور حصول اطمينان از رعايت دقيق آنها
• اجراي فرايند اصلاحات ، ا نشعابات در مناطق به منظور حصول اطمينان از صحت انجام فرايند
• نظارت و كنترل بر فرآيند بازرسي و استفاده غير مجاز از شبكه در مناطق بمنظور جلوگيري از ضرر و زيان شركت
• نصب تجهيزات اندازه گيري در مناطق و پيمانكاران بمنظور حصول اطمينان از صحت نصب تجهيزات مطابق مقررات
• آزمايش كليه لوازم اندازه گيري (اعم از كنتورها ، ترانسهاي ولتاژ و جريان ، فيوزها ، كليدها و مدار آنها ) در آزمايشگاههاي مناطق بمنظور حصول اطمينان از صحت عملكرد آنها
• برآورد براي خريد كابل وكنتورها و لوازم اندازه گيري مورد نياز شركت همچنين همكاري در برگزاري كميسيون فني خريد بمنظور حصول اطمينان از كيفيت لوازم و تجهيزات خريداري شده.

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/02/31
تعداد بازدید:
889