۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۰ شهريور
اهواز
آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق

آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق سال 1379

تاریخ بازنگری :

790526

- آيين نامه فوق طي بخشنامه شماره 100/30/40817 مورخ 2/7/79 به كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان ابلاغ گرديد .

1 : هدف

تبيين و تكميل ضوابط حاكم بر روابط شركتها(برق هاي منطقه اي و شركت هاي توزيع نيروي برق) با متقاضيان انشعاب و مشتركين برق.

2 : محدوده اجرا

شركت مادر تخصصي توانير و شركتها

3 : مسئوليتها

1 : مسئول اجرا

مسئوليت اجراي اين آيين نامه بر عهده مديران عامل شركتها مي باشد.

2 : حكميت

در تمام مواردي كه اختلافي بين شركت و متقاضي يا مشترك ايجاد شود حكميت با معاونت امور برق (سازمان توانير) خواهد بود و طرفين مي توانند قبل از مراجعه به مراجع قضايي ، براي حل اختلاف به مرجع حكميت مراجعه نمايند.

3 : تفسير

در موارد ابهام ، تفسير مفاد اين آيين نامه با وزارت نيرو است.

4 : ضوابط اجرايي

1 : تعاريف و اختصارات

عبارات و اصطلاحات زير هنگامي كه در "تعرفه ها" ، "آيين نامه ها" و يا "قراردادهاي برقراري انشعاب برق" به كار روند معاني و مفاهيم ذيل را خواهند داشت :

1 : متقاضي

متقاضي عبارت است از : شخص حقيقي يا حقوقي كه برقراري انشعاب يا انشعابهاي برق و يا تغيير در قدرت و يا در مشخصات انشعاب و يا انشعابهاي موجود را درخواست كرده ولي هنوز درخواست وي انجام نگرفته باشد.

2 : مشترك

مشترك عبارت است از : شخص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب يا انشعابهاي مورد تقاضاي وي ، بر طبق مقررات برقرار شده باشد.

3 : شركت

شركت عبارت است از : شركت يا سازماني كه به موجب مقررات قانوني به كار توليد ، انتقال و توزيع نيرو و يا بخشي از اين امور اشتغال داشته و برق متقاضي را تامين مي نمايد و متقاضي پس از برقراري انشعاب ، مشترك آن مي گردد . شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان مشمول اين تعريف مي باشند.

1

شركتهاي برق كه در مناطق آزاد تجاري و صنعتي فعاليت مي نمايند داراي تعرفه ها و آيين نامه هاي خاص هستند.

4 : شبكه هاي فشار ضعيف عمومي

شبكه هاي فشار ضعيف عمومي عبارتند از : كليه خطوط هوايي يا زميني و ساير تاسيسات فشار ضعيف كه براي توزيع نيرو از پستهاي عمومي توزيع در معابر و گذرگاههاي عمومي داير و معمولاً از طريق جعبه انشعاب يا جعبه تقسيم و يا به طور مستقيم به خطوط سرويس مربوط مي شوند و كلاً متعلق به شركت مي باشند.

5 : ولتاژ اوليه ، ولتاژ ثانويه

در هر پست ترانسفور ماتور ولتاژ بالاتر را ولتاژ اوليه و ولتاژ پايين تر را ولتاژ ثانويه مي نامند.

6 : شبكه هاوپست هاي عمومي

شبكه ها ي عمومي عبارتند از كليه خطوط هوايي يا زميني و پستهاي فشار قوي با ولتاژهاي 11 كيلوولت يا بيشتر كه برحسب مورد براي انتقال يا توزيع نيروي برق داير و كلا ً متعلق به شركت مي باشند.

1

خطوط و پستهاي هوايي يا زميني با ولتاژهاي 11 ، 20 و 33 كيلوولت به طور اخص شبكه هاي فشار متوسط ناميده مي شوند.

2

خطوط هوايي يا زميني و پستهاي با ولتاژهاي 63 ، 66 و 132 كيلوولت به طور اخص شبكه هاي فوق توزيع ناميده مي شوند.

3

خطوط هوايي يا زميني و پستهاي با ولتاژهاي 230 و 400 كيلوولت به طور اخص شبكه هاي انتقال ناميده مي شوند.

7 : فيدر

فيدر عبارت است ازمجموعه اي از وسايل قطع و وصل با ولتاژ اسمي معين كه براي دريافت برق از بالادست سيستم برق رساني و تحويل آن به پايين دست سيستم تعبيه مي گردد. فيدرها به لحاظ شمول مفاد اين آيين نامه به شرح ذيل دسته بندي مي شوند:

1

فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجي از پست فوق توزيع عبارت است از تابلو و تجهيزات آن كه در اطاق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزيع قرار گرفته و خط فشار متوسط ازآن تغذيه مي گردد.

2

فيدر در مورد خط فشار متوسط انشعابي از خط موجود عبارت است از جداساز (سكسيونر) هوايي و يا يك سري قطع كننده كه خط انشعابي از آن طريق تغذيه مي شود.

3

فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجي از پست توزيع زميني عبارت است از تابلوي جداساز (سكسيونر) قابل قطع زير بار و يا تابلوي كليد (دژنكتور) كه خط خروجي مذكور را تغذيه مي نمايد.

4

فيدر فشار قوي ترانسفورماتور در پست زميني عبارت است از تابلوي كليد (دژنكتور) و يا تابلو سكسيونر فيوزدار كه ترانسفورماتور را به شبكه فشار قوي اتصال مي دهد.

5

فيدر در مورد پست ترانسفورماتور توزيع هوايي عبارت است از مجموع قطع كننده ها و برقگيرها كه در محل اتصال خط فشار متوسط به ترانسفورماتور نصب مي شوند.

6

فيدر در مورد خطهاي خروجي فشار ضعيف عبارت است از كليد يا كليد فيوز نصب شده در تابلوي فشارضعيف پست ترانسفورماتور كه از طريق آن برق فشارضعيف براي مصرف كننده (يا مصرف كنندگان) ارسال مي گردد.

1

چنانچه تابلوي فشار ضعيف داراي بيش از يك خط خروجي باشد، هر كليد فيوز منصوب در ابتداي هر خط خروجي يك فيدر محسوب خواهد شد. در اين صورت بهاي كليد كل اتوماتيك (كليد خروجي ترانسفورماتور) و قيمت تابلو را بايد به نسبت بين كليد فيوزهاي خروجي موجود تقسيم كرد.

8 : خطوط نيرورساني

خطوط انتقال ، فوق توزيع و توزيع كه شبكه عمومي موجود را با ظرفيت كافي به نقطه تحويل متصل مي كنند خطوط نيرورساني ناميده مي شوند.

9 : خط سرويس (در شبكه فشار ضعيف)

خط سرويس عبارت است از بخشي از خطوط نيرورساني كه مقطع آن متناسب با قدرت انشعاب يا انشعابات متقاضي در نظر گرفته شده است و شبكه فشار ضعيف عمومي يا پست عمومي توزيع را به نقطه تحويل متصل مي كند. خطوط سرويس كلاً متعلق به شركت و در اختيار آن مي باشند.

10 : وسايل اندازه گيري و كنترل

اين وسايل عبارتند از : كنتور يا كنتورها ، فيوزها ، ساعت فرمان و ساير ملحقات و كليه وسايل و دستگاههاي مربوطه كه به منظور محدود كردن يا سنجش مقدار توان و انرژي برق (اكتيو و راكتيو) بر طبق قرارداد در نقطه تحويل نصب مي شوند و در اختيار شركت مي باشند. محل نصب اين وسايل در تمامي موارد توسط شركت تعيين مي گردد.

11 : نقطه تحويل

نقطه تحويل عبارت است از نقطه اي كه تاسيسات شركت به تاسيسات مشترك اتصال داده مي شود و در آن محل وسايل اندازه گيري نصب مي گردد.

12 : خطوط نيرورساني و تاسيسات اختصاصي برقي مشترك

خطوط نيرورساني و تاسيسات اختصاصي برقي مشترك عبارتند از : كليه خطوط انتقال و فوق توزيع و توزيع و تمام سيم كشي ها ، وسايل و دستگاههاي برقي كه بعد از نقطه تحويل واقع شده اند. نگهداري و تعمير و كنترل كليه خطوط نيرورساني و تاسيسات اختصاصي برقي مشترك بر عهده او مي باشد.

13 : قرارداد برقراري انشعاب برق و فروش انرژي

قرارداد برقراري انشعاب برق و فروش انرژي عبارت است از قرارداد منعقده بين شركت و متقاضي، كه بر طبق مفاد آن انشعاب برق داير مي گردد.

14 : انشعاب برق

انشعاب برق عبارت است از امكان استفاده مجاز از انرژي الكتريكي كه از طريق داير كردن خطوط و وسايل اندازه گيري لازم بر طبق قرارداد محقق مي شود.

1

انشعاب برق فشار ضعيف: انشعاب برق فشار ضعيف عبارت است از انشعاب برق يكفاز با ولتاژ اسمي230 ولت و سه فاز با ولتاژ اسمي 400 ولت، با تغييرات 5± درصد.

2

انشعاب برق بيشتر از فشار ضعيف: انشعاب برق بيشتر از فشار ضعيف عبارت است از انشعاب برق با ولتاژهاي 11 كيلوولت و بيشتر.

15 : تامين برق

تامين برق عبارت است از عرضه توان و انرژي مورد تعهد شركت در قرارداد منعقده در نقطه تحويل با ولتاژ استاندارد و فركانس 50 هرتز با تغييرات 3/0± ، اعم از اينكه مشترك از توان و انرژي استفاده بنمايد يا ننمايد.

16 : انواع انشعابهاي برق

1

انواع انشعابهاي برق بر اساس نوع فعاليت و كاربري به شرح زير است :

الف - انشعاب برق مصارف خانگي

انشعاب برق براي مصارف خانگي به انشعابي اطلاق مي شود كه صرفاً به منظور به كار انداختن و استفاده از وسايل و تجهيزات متعارف خانگي در واحدهاي مسكوني داير مي گردد. واحد مسكوني در مناطق شهري عبارت است از مكاني براي زندگي كه به تشخيص شركت حداقل داراي يك اطاق و يك آشپزخانه و يك سرويس بوده و ورودي آن (اعم از اينكه در داشته و يا نداشته باشد) مستقل و يا مرتبط به راهروي اشتراكي و سيم كشي آن مجزا باشد. تشخيص واحد مسكوني در روستاها به عهده شركت مي باشد.

ب - انشعاب برق مصارف اشتراكي

اين انشعاب براي به كار انداختن تاسيسات اشتراكي مانند آسانسور، شوفاژ، تهويه مطبوع يا روشنايي عمومي و امثال آن در بلوكها و مجموعه هاي ساختماني مسكوني و شهركهاي مسكوني و صنعتي و عمومي به طور جدا از ساير انشعابات داير مي گردد. به هر بلوك و يا مجموعه ساختماني كه همه واحدهاي آن داراي كاربري يكسان باشند تنها يك انشعاب براي مصارف اشتراكي واگذار مي گردد. در صورتي كه تاسيسات اشتراكي بلوك ها و يا مجموعه هايي كه چند نوع فعاليت (مسكوني، تجاري، عمومي و غيره) در آنها انجام مي شود مجزا باشد مي توان بيش از يك انشعاب اشتراكي واگذار نمود.

ج - انشعاب برق مصارف عمومي

انشعاب برق براي مصارف عمومي به انشعابي اطلاق مي شود كه براي خدمات عمومي كه دولت تعيين مي كند به كار مي رود.

د - انشعاب برق توليد (كشاورزي)

انشعاب برق توليد كشاورزي به انشعابي اطلاق مي شود كه از نيروي برق براي پمپاژ آبهاي سطحي و زيرزميني و يا پمپاژ مجدد آب براي توليد محصولات كشاورزي استفاده مي كند و داراي پروانه معتبر بهره برداري از سازمانهاي آب منطقه اي نيز مي باشد.

1 - انشعاب برق چاههاي آب غير كشاورزي

كليه چاههاي آب غير كشاورزي با توجه به كاربردشان برحسب مورد بهاي برق را با تعرفه هاي مربوطه پرداخت خواهند نمود.

هـ - انشعاب برق توليد (صنعت و معدن)

انشعاب برق توليد (صنعت و معدن) به انشعابي اطلاق مي شود كه از برق براي به كار انداختن و بهره برداري از صنايع، كارخانه ها، استخراج معادن، براي توليد فرآورده هاي كشاورزي و دامي در كارگاهها (مشخص شده در تعرفه توليد) و صنايع كوچك و صنوف توليدي كه داراي پروانه معتبر بهره برداري از سازمانهاي ذيربط هستند استفاده مي شود.

و - انشعاب برق ساير مصارف

انشعابي كه براي محل كسب داير مي گردد مشمول اين تعرفه مي باشد. ضمناً مصارف ساير انشعاب هايي كه با هيچيك از موارد ديگــر بنــد 1-16-4 مطابقت ندارند مشمول تعرفه ساير مصارف است.

ز - انشعاب برق مصارف آزاد

اين انشعاب ويژه متقاضياني است كه تمايل به پرداخت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق را ندارند. بهاي برق مصرفي انشعاب آزاد با توجه به نوع مصرف و انطباق آن با هر يك از موارد "الف" تا "و" بند 1- 16-4 با تعرفه خاص انشعاب آزاد محاسبه و دريافت خواهد شد. برقهاي غيردايم، چراغانيها و تابلوهاي تبليغاتي نيز از جمله اينگونه انشعابات محسوب مي گردند.

ح - انشعاب برق براي فروش مجدد

اين انشعاب ويژه مشتركيني مي باشد كه نيروي برق را به صورت يكجا از شركتها دريافت و از طريق شبكه تحت مديريت خود مجددا" به مشتركين نهايي به فروش مي رسانند.

2

انواع انشعابهاي برق با توجه به نحوه مديريت مصرف به شرح ذيل بوده و بر اساس تعرفه هاي ابلاغي برق مشمول نرخهاي مختلف مي گردند.

الف : انشعابات نوع الف

مشتركيني كه در اوقات اوج بار با اعلام قبلي شركت با اعمال مديريت مصرف بار خود را كاهش مي دهند.

ب : انشعابات نوع ب

مشتركيني كه حتي در حالاتي كه بنا بر پيش بيني مركز كنترل شبكه (جهت جلوگيري از افت فركانس، افت ولتاژ يا پرباري خطوط و پستها خارج از ميزان مجاز) شركت ناچار به اعمال خاموشي از پيش تعيين شده مي باشد، قطع برق نخواهند داشت.

ج : انشعابات نوع ج

مشتركيني كه تنها در 20 ساعت شبانه روز غير از اوج بار از انشعاب خود استفاده مي كنند و در ساعات اوج بار (4 ساعت به تشخيص شركت) از برق استفاده نخواهند كرد.

17 : انرژي تحويلي

مقدار انرژي برقي تحويل شده كه توسط وسايل اندازه گيري ثبت مي شود، انرژي الكتريكي تحويل شده مي باشد. واحد انرژي الكتريكي، كيلووات ساعت است.

18 : دوره مصرف

فاصله زماني دو قرائت متوالي وسايل اندازه گيري، دوره مصرف مي باشد.

19 : ماهانه

دوره اي است كه شامل 30 روز مستمر مي باشد.

20 : بهاي انرژي

مبلغي كه بر اساس تعرفه مربوطه بابت انرژي مصرفي مي بايد توسط مشترك پرداخت گردد.

21 : رقم ثابت (آبونمان)

مبلغي ثابت كه ماهانه بدون در نظر گرفتن ميزان برق مصرفي مي بايد توسط مشترك پرداخت شود.

22 : حداقل بهاي برق

مبلغي است كه اگر بهاي برق ويا بهاي انرژي و رقم ثابت ( آبونمان) مشتركين با قدرت كمتر از 30 كيلووات بر حسب مورد كمتر از آن باشد ، مبلغ مزبور دريافت خواهد شد.

23 : قدرت متوسط و لحظه اي

نسبت مقدار انرژي مصرف شده به مدت مصرف را قدرت مصرفي متوسط در طي آن مدت مي خوانند. قدرت لحظه اي عبارت است از قدرت متوسط در فاصله زمان كوتاهي كه بتوان در طي آن مصرف انرژي را ثابت دانست. واحد قدرت كيلووات است.

24 : قدرت قراردادي (مجاز)

قدرتي كه در قرارداد تعيين شده و مشترك حق استفاده بيش از آن را ندارد.

25 : حداكثر بار

حداكثر قدرت مصرفي وسايل برقي مشترك كه به طور همزمان در نقطه تحويل به كار مي افتند يا انتظار مي رود به كار بيفتند. واحد سنجش حداكثر بار، كيلووات است.

26 : ضريب قدرت

نمايانگر كيفيت به كارگيري ظرفيت تاسيسات الكتريكي و برابر است با نسبت توان حقيقي به ظاهري. ضريب قدرت مجاز مشترك حداقل 9/0 مي باشد و چنانچه كمتر از 9/0 گردد مشترك درصورت تمايل و به منظور بهبود ضريب قدرت مي تواند نسبت به نصب تجهيزات لازم اقدام نمايد.

27 : ضريب بار (نسبت بار)

عبارت است از نسبت انرژي (كيلووات ساعت) مصرف شده طي يك دوره زماني مشخص به حاصل ضرب حداكثر قدرت مصرفي (كيلووات) و تعداد ساعات آن دوره زماني. ضريب بار معمولاً به صورت درصد بيان مي شود.

28 : فاصله زماني قدرت

مدت زمان مشخصي كه قدرت متوسط در طي آن به عنوان قدرت مصرفي منظور مي گردد. حداكثرفاصله زماني قدرت 15 دقيقه تعيين مي شود.

29 : بهاي قدرت

مبلغي كه بر اساس تعرفه بابت هر كيلووات (قدرت مصرفي يا قراردادي) مي بايد در هر دوره ماهانه پرداخت گردد.

30 : روشنايي معابر عمومي

روشنايي معابر عمومي شامل روشنايي پياده روها، خيابانها، كوچه ها، بزرگراه ها، شاهراه ها، پلها و اماكن مشابه مي باشد.

31 : محل نصب وسايل اندازه گيري

وسايل اندازه گيري و ساير تجهيزات مربوطه در مكان مناسبي با نظر شركت و بر اساس استاندارد به طريقي نصب مي شود كه فضاي كار مناسب در همه جوانب وجود داشته باشد. نصب وسايل اندازه گيري در داخل ساختمان در صورت تاييد شركت مجاز خواهد بود. محل نصب وسايل اندازه گيري تحت هر شرايط با تاييد شركت مشخص مي شود.

32 : قرائت وسايل اندازه گيري

قرائت وسايل اندازه گيري به منظور صدور صورتحساب بهاي برق مصرفي در فواصل تعيين شده، توسط شركت انجام خواهد شد.

33 : بازفروش برق

عبارت است از فروش برق توسط مشترك (مشتركين) به اشخاص ثالث، در محدوده انشعاب واگذار شده.

34 : تعرفه

عبارت است از تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آن. بر حسب مقطع زماني موضوعات ، تعرفه هاي همان مقطع زماني معتبر بوده ومورد استناد قرار مي گيرد.

2 : مقررات عمومي تامين برق

35 : شرايط درخواست برقراري و هرگونه تغيير در مشخصات انشعاب برق

1

هر متقاضي و يا مشترك مي تواند براي هر واحد مسكوني، تجاري، عمومي، صنعتي، كشاورزي و غيره درخواست برقراري يا هر گونه تغيير در مشخصات انشعاب برق را بنمايد. قبول درخواست برقراري (يا تغيير در مشخصات) انشعاب برق منوط به حصول شرايط زير است:

الف - شركت امكانات لازم جهت برقراري و يا تغيير انشعاب برق مورد نياز متقاضي را داشته باشد.

ب - متقاضي هيچگونه بدهي بابت بهاي برق و يا هزينه هاي تامين برق در محل مورد نظر يا هر محل ديگري به شركت توانير، شركتهاي برق منطقه اي،شركت ها توزيع نيروي برق وشركت مديريت شبكه نداشته باشد.

ج - براي انجام كار شركت در محل مورد نظر ،موانعي كه رفع آن عملي نباشد وجود نداشته باشد.

د - در محل ، انشعاب ديگري با همان كاربري (با رعايت استثناء در مورد انشعاب اشتراكي) وجود نداشته باشد.

2

تعيين ميزان جريان برق مورد نياز متقاضي براي انشعابات كمتر از 30 كيلووات از اختيارات شركت است، به استثناي انشعاب برق توليد كشاورزي كه در هر حال قدرت آن بر اساس پروانه معتبر بهره برداري صادره توسط سازمانهاي آب منطقه اي (منطبق با آمپراژهاي استاندارد مندرج در بند 64-4 )تعيين خواهد شد.

3

هزينه عمومي برقراري انشعاب از متقاضي دريافت مي شود، ولي انشعاب منحصر اً مربوط به محل مورد تقاضا خواهد بود و در هر حال دريافت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب از متقاضي و صدور قبض دريافت وجه بنام پرداخت كننده و همچنين برقراري انشعاب دليل برمالكيت ياشناسايي حقي براي فرد مذكور نسبت به ملك نخواهد بود.

36 : ضوابط برخورداري از نرخ برق مصارف توليد (صنعت و معدن)

1

برخورداري از نرخ برق مصارف توليد (صنعت و معدن) منوط به ارائه يكي از مدارك زير از وزارتخانه هاي صنايع ، معادن و فلزات ، جهاد كشاورزي يا واحدهاي تابعه آنها مي باشد:
- موافقت اصولي
- پروانه و يا جواز تاسيس
- پروانه بهره برداري
- كارت شناسايي
- گواهي فعاليت صنعتي
هر يك از مدارك ياد شده از زمان ارائه به شركت تا تاريخ انقضاء آن معتبر است و چنانچه پس از انقضاء اعتبار آن، مشترك نسبت به تمديد اعتبار يا ارائه يكي از مجوزهاي معتبر ديگر اقدام ننمايد، مشمول تعرفه تجاري و سايرمصارف خواهد شد.

2

تاسيسات صنعتي وابسته به وزارتخانه هاي نيرو، معادن و فلزات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد سازندگي، كشاورزي و نفت با تاييد وزارت نيرو مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) مي گردند. همچنين تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تاسيسات مشابه در صورت ارائه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از تعرفه توليد (صنعت و معدن) برخوردار خواهند بود.

3

مصارف روشنايي داخلي تاسيسات مشتركين صنعتي و روشنايي محوطه و نيز مصارف ساختمانهاي اداري واقع در كارخانه تا 5 درصد قدرت قراردادي مجاز است و چنانچه به تشخيص شركت از اين مقدار تجاوز نمايد بهاي برق مصرفي اين دسته از مشتركين با ضريب 20/1 محاسبه و دريافت مي گردد. در صورتي كه ميزان استفاده غير صنعتي اين دسته از مشتركين به بيش از 20 درصد برسد مطابق بند 45-4 اين آيين نامه با ايشان رفتار خواهد شد.

4

فعاليت هاي توليدي كه وجه غالب مصرف انرژي الكتريكي آنها در فرآيند توليد صنعتي است و عرفاً جزء صنوف توليدي محسوب مي گردند، مطابق فهرست و ضوابط ابلاغي از طرف وزير نيرو مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) خواهند شد. اين گونه كارگاهها در صورت دارا بودن پروانه كسب معتبر و منطبق با نوع فعاليت توليدي و يا گواهي فعاليت صنعتي از اتحاديه صنف مربوطه و انطباق فعاليت جاري با پروانه كسب مي توانند مشمول تعرفه توليد (صنعت و معدن) شوند.

5

كليه مجوزهاي مورد قبول شركت مي بايد از نظرمدت اعتبار مورد بررسي قرار گيرند و موضوع در روي صورتحسابهاي ارسالي يك دوره قبل از پايان مدت اعتبار به عنوان اخطار براي تمديد مجوزها به اطلاع مشتركين برسد.

37 : ضوابط برخورداري از نرخ برق مصارف توليد كشاورزي

1

برخورداري از نرخ برق مصارف توليد كشاورزي منوط به ارائه پروانه معتبر بهره برداري از سازمانهاي آب و جهادكشاورزي ورعايت قدرت مجاز الكتروپمپ قيد شده در پروانه مذكور مي باشد. پروانه بهره برداري از زمان ارائه به شركت تا تاريخ انقضاء آن معتبر مي باشد.

2

مصارف روشنايي و مصارف جنبي متعارف انشعاب برق كشاورزي تا يك درصد قدرت قراردادي مجاز است و چنانچه به تشخيص شركت از اين مقدار تجاوز گردد مشترك ملزم به تفكيك مصارف مزبور خواهد بود و شركت با برقراري انشعاب مجزا، بهاي برق مصرفي را برطبق تعرفه مربوطه محاسبه و دريافت مي نمايد و درصورتي كه مشترك نسبت به تفكيك انشعاب يا كاهش مصرف غيرمجاز خود اقدام نكند مشمول بند 45-4 اين آيين نامه خواهد شد.

3

در صورت درج ساعات استفاده از آب در هر ماه در پروانه هاي بهره برداري مشتركين پمپاژ آب كشاورزي و با توجه به قدرت مجاز مندرج در پروانه ، ميزان انرژي مجاز مشترك محاسبه و بهاي برق مصرفي در حد انرژي مجاز با تعرفه پمپاژ آب كشاورزي محاسبه و دريافت مي گردد . در صورتي كه انرژي قرائت شده از انرژي مجاز بيشتر باشد همزمان به مشترك اخطار لازم داده شده و بهاي برق مصرفي به ميزان مابه التفاوت انرژي قرائت شده و انرژي مجاز با تعرفه مربوط به پمپاژ آب شهري و روستايي كد 5-2 محاسبه و دريافت گردد.

38 : نصب وسايل اندازه گيري

متقاضي بايد بي آنكه هزينه اي متوجه شركت شود محل مناسبي را با نظر شركت براي نصب وسايل اندازه گيري آماده سازد. مشترك مسئول سالم نگاه داشتن كليه وسايل و تجهيزاتي است كه از طرف شركت در محل برقراري انشعاب برق نصب مي گردد و تحت هيچ عنوان حق دستكاري آنها يا پلمبهايي را كه بر روي وسايل اندازه گيري و ساير تجهيزات نصب مي باشد ندارد و تنها نمايندگان مجاز شركت كه هويت آنها مشخص باشد در صورت ضرورت مي توانند نسبت به بازكردن پلمبها اقدام كنند.

39 : تغيير مكان داخلي وسايل اندازه گيري

1

مشترك ضمن اينكه مسئول مرئي نگهداشتن و قابل دسترس بودن محل وسايل اندازه گيري برق مي باشد، به هيچ عنوان حق جابجايي انشعاب و وسايل آن را ندارد و چنانچه پس از نصب وسايل اندازه گيري، مشترك تغييري در وضعيت ملك يا ساختمان خود بدهد كه محل دستگاهها نامناسب گردد يا مانعي در مقابل آنها ايجاد شود شركت مي تواند ضمن رعايت مفاد اين آيين نامه، دستگاههاي مزبور را با هزينه مشترك بر اساس بند 76-4 به محل مناسبي منتقل (تغيير مكان داخلي) نمايد.

2

هرگاه در اجراي مقررات قانون توزيع عادلانه آب، چاههاي داراي انشعاب برق جابجا شوند در حكم تغيير مكان داخلي بوده و با دريافت هزينه هاي جابجايي از مشترك، تغيير مكان داده مي شود.

3

در صورتي كه تغيير مكان داخلي نيازمند به ايجاد تاسيسات نيرورساني جديد باشد كل هزينه هاي مربوطه بر عهده مشترك خواهد بود. چنانچه پست به هزينه مشترك نصب شده باشد و به علت استفاده عمومي از آن امكان انتقال ترانسفورماتور به محل جديد ممكن نباشد، در اين صورت هزينه تجهيزات پست بر عهده شركت و هزينه نصب آن با مشترك خواهد بود.

40 : جابجايي لوازم و وسايل عمومي شركت

درمورد آن قسمت از وسايل و لوازم شركت (مانند جعبه انشعاب، دستك كابل و غيره) كه در معابر عمومي و روي ديوار ساختمانها نصب شده است چنانچه مالك ساختمان بخواهد تغييراتي در وضع ديوار مزبور داده يا آن را تجديد بنا نمايد، شركت مي بايد آن وسايل و لوازم را با هزينه خود جابجا نمايد ولي اگر وسايل و لوازم مزبور صرفاً جهت تامين برق همان ساختمان داير شده باشد مشترك مي بايد هزينه هاي مربوطه را برابر هزينه انجام شده به شركت پرداخت نمايد.

41 : انتقال خارجي انشعاب برق

1

انشعاب برق مخصوص محلي است كه در آن نصب و داير شده است و انتقال آن ممنوع است.

2

انشعاب منصوبه غير قابل انتقال است و جدا از اصل ملك، قابل فروش، معامله و يا واگذاري به ديگري نمي باشد و چنانچه مشتركي جبرا" يا به اختيار خود درخواست جابجايي محل مصرف برق را داشته باشد مي بايد تقاضاي برچيدن انشعاب موجود خود را طبق بند 1-52-4 به عمل آورده براي تامين برق مورد نياز خود در محل جديد مشابه ساير متقاضيان اقدام نمايد.

3

در صورتي كه به دليل حوادث غيرمترقبه طبيعي نياز به جابجايي انشعاب برق باشد و يا در مورد صنوف سياري كه مجوز مربوطه را دارند بعد از تصويب هيات مديره شركت مي توان انشعاب را به محل ديگري انتقال داد. اين جابجايي داخلي محسوب و مطابق مفاد بند 39-4 عمل خواهد شد. ميزان قدرت قراردادي و نوع مصرف نمي بايد بعد از انتقال تفاوت نمايد.

42 : تغيير نام مشترك (پرونده)

1

مالكين مي توانند با ارائه اسناد رسمي و احكام قانوني و يا اسناد مثبته اي (قولنامه رسمي، تعهد محضري، تقاضاي مالك انشعاب) كه مورد تاييد شركت باشد، پس از احراز هويت، تقاضاي تغيير نام مشترك را بنمايد. در هنگام تغيير نام، شركت نسبت به آزمايش و كنترل وسايل اندازه گيري اقدام مي نمايد.

2

تغييرنام مشترك و همچنين پاسخ به استعلام هاي محضري دفاتر اسناد رسمي منوط به تسويه حساب كامل مي باشد.

3

چنانچه مشترك، سند پرداخت وام يا وديعه اي داشته باشد كه به طور رسمي به خريدار منتقل نشده باشد كماكان به نام مشترك اوليه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وي مسترد مي گردد.

43 : تعيين مقدار قدرت و انرژي تحويلي به مشترك و بهاي برق مصرفي

1

ارقامي كه وسايل اندازه گيري نشان مي دهند و يا ثبت مي نمايند دليل كافي براي مصرف قدرت و انرژي به توسط مشترك بوده مشترك ملزم به قبول آن مي باشد مگر آنكه به تشخيص شركت اشكالي در كار وسايل اندازه گيري و يا اشتباه در قرائت آن وجود داشته باشد ، در اين صورت و هم چنين در صورت اشتباه در محاسبات بهاي برق مصرفي، بر اساس بندهاي زير عمل مي گردد:

الف

شركت موظف است بر طبق برنامه وسايل اندازه گيري برق مصرفي را آزمايش كرده و صحت كار آنها را از حيث ثبت و يا نشان دادن ارقام مصرف بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده كنترل نمايد و يا برحسب تقاضاي مشترك آزمايش لازم را به عمل مي آورد در صورت اخير چنانچه وسايل اندازه گيري سالم تشخيص داده شود مشترك بايد هزينه آزمايش را بر اساس بند 76-4 اين آيين نامه پرداخت نمايد.

ب

اگر ضمن آزمايشهاي شركت معلوم شود ارقامي را كه وسايل اندازه گيري ثبت ويا نشان داده داراي بيش از 2% ± خطا مي باشد ( كمتر از2% ± قابل اغماض است) تمام صورتحسابهاي مربوط به مصارف برق به علت تاثير اينگونه خطاها اصلاح خواهد شد.اين گونه تعديلات براي نصف مدتي كه از تاريخ آخرين آزمايش وسايل اندازه گيري گذشته است به عمل مي آيد و هيچگاه مدت مذكور بيشتر از يكسال در نظر گرفته نخواهد شد. هر گاه نتوان مقدار قدرت و انرژي مصرفي را با توجه به درصد خطاي وسايل اندازه گيري محاسبه نمود، دراينصورت شركت تمام صورتحسابهاي مدت ياد شده را بر اساس دقيقترين اطلاعات و آمار موجود اصلاح خواهد كرد. در مواقعي كه صورتحساب يا صورتحسابها به طريقي كه فوقا" اشاره گرديد تعديل يا اصلاح شود، شركت هر مبلغي را كه اضافه از مشترك وصول كرده است به وي مسترد مي دارد و مشترك نيز مي بايد هر مبلغي را كه بدهكار مي شود با نظر شركت (به صورت نقدي ويا اقساط) پرداخت نمايد.

ج

علاوه بر مورد بند (ب) هر گونه كسري يا اضافه محاسبه بهاي برق مانند موارد ناشي از نقايص يا اشتباه اتصال وسايل اندازه گيري از زمان وقوع نقص و يا اشتباه در قرائت وسايل اندازه گيري و اشتباه در اعمال ضرايب و ارقام وسايل اندازه گيري و اختصاص كد محاسباتي نادرست يا تاخير در صدور صورتحساب و اطلاع رساني با توجه به مقررات وقت از طرفين قابل برگشت مي باشد.

د

در تمام مواردي كه در دستگاههاي اندازه گيري نصب شده دستكاري و يا در درست كار كردن آنها دخالت شود و يا به هر نحوي عملي انجام شود كه دستگاههاي اندازه گيري ميزان واقعي قدرت و برق مصرفي را نشان ندهد، شركت بايد بهاي مقدار برق مصرفي وقدرت را كه در اثر اين گونه اقدامات ثبت نشده است (مقدار آن بر اساس آمار و ضوابط موجود تعيين خواهد شد) براساس نرخ تمام شده برق محاسبه و به اضافه ساير هزينه هايي كه از اين گونه اقدام يا اقدامات غيرمجاز متوجه شركت گرديده است، از مشترك وصول نمايد و عنداللزوم مشترك را تحت پيگرد قانوني نيز قرار دهد.

2

در كليه حالات فوق، صورتحسابها تنها تا زمان آخرين تسويه حساب قابل اصلاح خواهد بود.

44 : تعهدات ناشي از صدور صورتحساب

1

مشترك مكلف به پرداخت مبلغ صورتحساب و بدهيهاي احتمالي معوقه بهاي برق مصرفي مي باشد اعم از اينكه بدهيهاي مذكور مربوط به مصرف كننده فعلي يا قبلي باشد. نرخ برق مشتركيني كه بعد از مهلت مقرر در صورتحساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند و يا مشتركيني كه خواهان پرداخت بهاي برق قبل از انتهاي دوره مصرف باشند در ضرايب مندرج در تعرفه هاي برق ضرب خواهد شد.

2

اعلام عدم دريافت صورتحساب توسط مشترك از تعهد پرداخت صورتحساب نمي كاهد ولي هرگاه مشترك با مراجعه به شركت درخواست صدور المثني نمايد شركت موظف است بر اساس بند 76-4 نسبت به صدور المثني اقدام نمايد.

3

مدت دوره صدور صورتحساب با نظر شركت تعيين مي گردد. در هر صورت اين دوره براي مشتركين با قدرت كمتر از 30 كيلووات نبايستي از 60 روز بيشتر و در مورد مشتركين با قدرت 30 كيلووات و بالاتر نبايستي از 30 روز بيشتر باشد. در مورد روستاها مدت مزبور با نظر هيات مديره شركت تعيين خواهد شد.

4

چنانچه مشترك در طي مهلت قانوني پرداخت، نسبت به مفاد صورت حساب معترض باشد مي تواند به شركت مراجعه كند و شركت موظف است نسبت به تصحيح يا تاييد صورتحساب اقدام نمايد.

45 : تغيير در نوع مصرف

1

متقاضي تغيير در نوع مصرف، قبل از تغيير دركاربري انشعاب برق مي بايد تقاضاي تغيير كاربري انشعاب را به همراه مجوزهاي مربوطه به شركت ارائه نمايند و در صورت وجود امكانات فني بر اساس درخواست متقاضي قرارداد برقراري انشعاب جديد با توجه به نوع كاربري منعقد مي گردد. در صورتي كه بر اساس تعرفه هاي روز، هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب جديد بيش از قبلي باشد متقاضي مي بايد مابه التفاوت آن را پرداخت نمايد. و اگر هزينه عمومي برقراري انشعاب جديد كمتر از قبلي باشد 50%تفاوت به مشترك پرداخت خواهد شد.

2

چنانچه به تشخيص شركت هر يك از مشتركين، از نيروي برق براي مصارفي به غير از آنچه كه در قرارداد برقراري انشعاب برق قيد گرديده، استفاده نمايند و تعرفه مصرف جديد آنها بيش از تعرفه مصرف قبلي باشد، شركت موظف است كه با اخطار كتبي نسبت به تغيير تعرفه از تاريخ مصرف غيرمجاز به تشخيص خود اقدام و بهاي برق مصرفي را به صورت زير با تعرفه تجاري و ساير مصارف و در مورد مشترك انشعاب آزاد با تعرفه آزاد تجاري و ساير مصارف محاسبه و دريافت نمايد (مابه التفاوت هزينه انشعاب نيز در اين بندديده شود)

الف

درصورتي كه مصرف جديد نياز به ارائه پروانه مجاز داشته باشد تا زمان ارائه پروانه با نرخ تجاري وساير مصارف محاسبه گردد.

ب

در صورتي كه مصرف جديد نياز به ارائه مجوزمعتبر نداشته باشد تا زمان تشخيص توسط شركت با نرخ ساير مصارف (حسب مورد آزاد و ساير مصارف) و از زمان تشخيص با تعرفه منطبق بر مصرف جديد محاسبه گردد.

46 : دسترسي به اماكن

مشترك حق دسترسي به اماكن خود به منظور برقراري انشعاب برق، قرائت وسايل اندازه گيري، بازرسي وسايل اندازه گيري، سيم كشي و ساير وسايل و تاسيسات مربوطه و همچنين تعمير كردن وقطع نمودن انشعاب برق و برداشتن اموال متعلق به شركت را به نمايندگان شركت كه هويتشان مشخص باشد اعطا مي نمايد. بنابراين براي موارد فوق طرح شكايات و ادعاهايي از قبيل ورود به عنف يا غيرقانوني به ملك غير، عليه شركت و كاركنان آن وارد نخواهد بود.

47 : نحوه، شرايط و مسئوليت استفاده مشترك از انشعاب برق

1

در مواردي كه دستگاههاي مورد استفاده مشترك يا مصرف كننده به گونه اي باشد كه ايجاد نوسانات زياد بنمايد، مانند كار كردن با دستگاه جوشكاري، دستگاه اشعه ايكس، كوره هاي برقي، انواع آسانسور يا ساير تجهيزاتي كه داراي توان زياد لحظه اي بوده و موجب مي شود كه در ولتاژ برق ساير مشتركين و شبكه فشار قوي و فشار ضعيف عمومي اختلال پديد آيد مشترك يا مصرف كننده مسئول و موظف است تجهيزات اصلاحي را كه شركت براي رفع اين نقيصه لازم بداند به هزينه خود تهيه و نصب و نگهداري كند.

2

در مواردي كه مشترك يا مصرف كننده ، بر طبق ضوابط يا با اجازه وزارت نيرو از ژنراتور اختصاصي استفاده مي نمايد، مي بايد كليه تجهيزات و لوازمي را كه به منظور حفاظت و جلوگيري از برگشت جريان برق به شبكه شركت لازم باشد به هزينه خود و با نظر شركت تهيه و نصب نمايد، در غير اين صورت شركت بلافاصله نسبت به قطع انشعاب مبادرت خواهد نمود و مشترك يا مصرف كننده با دريافت اولين اخطار بايد نسبت به نصب لوازم حفاظتي بر طبق نظر شركت اقدام نمايد هر گونه ضرر و زياني از اين بابت به شركت وارد شود، مشترك مسئول جبران آن و پرداخت هزينه هاي متعلقه بر طبق نظر شركت مي باشد.

3

مشترك يا مصرف كننده مسئول و پاسخگوي كليه خسارات شركت در برابر كليه دعاوي و مطالباتي كه در نتيجه قصور وي در انجام تعهدات خود (بر طبق مفاد بند 47-4 و بندهاي ذيل آن) از طرف هر كس عليه شركت بشود خواهد بود.

48 : مداومت جريان برق

شركت با توجه به بند 15-4 اين آيين نامه مسئول تداوم تامين برق مشترك است ولي اين تعهد شامل حوادث ناشي از عوامل خارج از كنترل و حوادث قهري و همچنين قطع برق بر اساس موافقت با مشترك و نيز اجراي مفاد بند 50-4 نمي باشد. تشخيص "عوامل خارج از كنترل و حوادث قهري" با وزارت نيرو است.

49 : اصلاح و تعويض وسايل و لوازم انشعاب

آن قسمت از وسايل و لوازم انشعاب برق كه به علت فرسوده شدن يا حوادث قهري يا تشخيص شركت نياز به تعويض يا اصلاح داشته باشد، بدون نياز به درخواست مشترك يا مصرف كننده و بدون دريافت هزينه توسط شركت انجام خواهد گرديد، مگر آنكه به تشخيص شركت، مشترك يا مصرف كننده در ايجاد موارد مذكور دخالت داشته باشد، كه در اين صورت مي بايد هزينه مربوطه را (بر اساس قيمت تمام شده) پرداخت نمايد.

50 : قطع موقت انشعاب برق

1

شركت در موارد مشروحه زير انشعاب برق مشترك يا مصرف كننده را موقتا" قطع خواهد كرد:

الف

در صورتي كه مشترك پس از تسويه حساب، تقاضاي قطع موقت انشعاب برق را بنمايد. درحالتي كه يك انشعاب چند استفاده كننده داشته باشد، بايد كليه استفاده كنندگان تقاضاي قطع موقت انشعاب را بنمايند.

ب

اگر مشترك، در اجراي مفاد مقررات مندرج در اين آيين نامه و يا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق به تشخيص شركت قصور كند.

ج

اگر صورتحسابهاي برق مصرفي و يا ساير بدهيها در سررسيد مقرر پرداخت نشود.

د

در صورتي كه نيروي برق به مصرف غيرمجاز برسد و يا در تاسيسات متعلق به شركت دستكاري شود يا مقررات فني و استاندارد و همچنين حريم تاسيسات برق رعايت نشود.

ز

در مورد كليه مشتركين پمپهاي آب كشاورزي، در صورتي كه سازمان آب منطقه اي درخواست قطع نمايد.

ه

در صورتي كه امكان قرائت وسايل اندازه گيري در سه دوره متوالي به دليل بسته بودن محل فراهم نگردد.

و

هر گاه حكم يا قراري از سوي مقامات قضايي در زمينه قطع برق صادر گردد.

2

در هنگام قطع برق كماكان صورتحساب بر حسب مورد بر مبناي حداقل بهاي برق ماهانه يا رقم ثابت (آبونمان) صادر خواهد شد.

3

چنانچه مشتركي بابت بهاي برق مصرفي و ساير هزينه هاي مربوطه به شركت بدهي داشته باشد، شركت مي تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترك مذكور را در محل ديگر نيز با اخطار قبلي قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداري نمايد. ضمناً چنانچه محل مزبور در حوزه فعاليت شركت ديگر باشد شركت مورد بحث مي بايد با درخواست شركت ذينفع نسبت به قطع برق اينگونه مشتركين در مورد وصول مطالبات شركت مزبور همكاري لازم را به عمل آورد. همچنين برقراري انشعاب جديد به نام مشترك مزبور نيز تا تسويه حساب كليه مطالبات با شركت امكان پذير نخواهد بود.

51 : برقراري مجدد انشعاب برق

1

براي برقراري مجدد انشعاب برق در محلي كه سابقا" انشعاب برق وجود داشته و به علل مندرج در بند 50-4 موقتا" جريان برق قطع گرديده است، مشترك مي بايد بر اساس تعرفه هاي مصوب كليه بدهيهاي معوقه و هزينه وصل يا نصب مجدد و خسارات وارده و حداقل بهاي برق و يا رقم ثابت (آبونمان) ماهانه (برحسب مورد) در طول دوران قطع برق را به شركت پرداخت نمايد.

2

در مورد مشتركيني كه به دليل عدم پرداخت به موقع صورتحسابهاي خود مشمول بند 50-4 مي گردند شركت مي تواند برقراري مجدد انشعاب را(علاوه بر موارد مندرج در بند1-51-4) منوط به تاديه پيش پرداخت نمايد. ميزان پيش پرداخت حداقل مي تواند معادل بهاي برق مصرفي آخرين صورتحساب باشد. يا بعد از اخطار در صورت تكرار براي مشترك كنتور كارتي نصب خواهد شد.

3

در مواردي كه مطابق مفاد اين آيين نامه جريان برق قطع مي شود، مشترك يا مصرف كننده مجاز به دخالت در تاسيسات و وصل خودسرانه جريان برق نمي باشد و در صورت تخلف، جريان برق قطع و برقراري مجدد آن موكول به سپردن تعهد كتبي بر تكرار نشدن خلاف و تسويه حساب كامل بهاي برق وساير بدهي ها و پرداخت معادل 2 برابر هزينه وصل آن انشعاب برق خواهد بود. ودرصورت تكرار علاوه بر پيگيري حقوقي بعد از پرداخت خسارات مشمول نصب كنتور كارتي خواهد شد.

52 : برچيدن دايم انشعاب برق

1

در هر يك از چهار حالت زير شركت انشعاب برق مشترك را به طور دايم جمع آوري، اشتراك مربوطه را باطل و با مشترك تسويه حساب خواهد نمود:

الف

هرگاه مشتركي كه تنها مصرف كننده برق از انشعاب مي باشد درخواست برچيدن دايم انشعاب را بنمايد.

ب

هرگاه بدهي مشترك به 100% هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق مندرج در جدول "هزينه هاي برقراري انشعاب برق" برسد و عليرغم ارسال صورتحساب و اخطار شركت بدهي مربوطه پرداخت نگردد.

ج

هر گاه يك سال از تاريخ قطع برق بگذرد و مشترك عليرغم ارسال صورتحساب و اخطار شركت وضع خود را مشخص ننمايد.

د

هرگاه خلاف موضوع بند 3-51-4 (در ارتباط با وصل خودسرانه جريان برق قطع شده توسط مشرك) براي بار دوم تكرار شود.

2

در كليه حالات فوق اگر مشترك يا فردي كه قائم مقام قانوني وي محسوب مي شود جهت تسويه حساب مراجعه نمايد بخشي از ارزش انشعاب برابر ارقام مندرج درستونهاي جدول "هزينه هاي برقراري انشعاب برق" پس از كسر بدهي و خسارت ناشي از عدم ايفاء تعهد مسترد خواهد شد. مبلغ مذكور درمورد انشعابات واگذار شده روي ولتاژهاي 400،230،132،66،63 كيلوولت شصت درصد و روي ولتاژهاي 33،20،11 كيلوولت و فشار ضعيف پنجاه درصد خواهد بود. در صورت عدم امكان بازپرداخت نقدي، مبالغ مزبور به صورت اقساط و حداكثر ظرف يك سال به مشترك پرداخت خواهد گرديد. در هر حال مبلغ قابل استرداد از مبلغ مندرج در ستون يك جداول هزينه هاي برقراري انشعاب برق كمتر نخواهد بود.

3

ارزش هر انشعاب برابر است با ارقام ذكر شده درستون هاي يك و دو جدول شماره يك و در ستونهاي يك، دو و سه جدول شماره دو "هزينه هاي برقراري انشعاب برق" كه برحسب مورد به ازاء هركيلووات و يا هر آمپر مي باشد.

53 : باز فروش برق

مشترك بدون كسب مجوز شركت حق بازفروش نيروي برق را ندارد.

54 : انصراف متقاضي از اجراي قرارداد

در صورتي كه متقاضي قبل از تامين برق به عللي درخواست فسخ قرارداد تامين برق را بنمايد شركت موظف است پس از كسر هزينه لوازم مصرفي و خدمات انجام شده براي متقاضي مذكور (از قبيل هزينه بازديد محل و تهيه طرح و نقشه هاي عمليات اجرايي و غيره)، مابقي مبالغ پرداختي متقاضي را مسترد نمايد.

55 : خسارات و ساير هزينه ها

اگر مشترك يا مصرف كننده اي به تاسيسات برق خساراتي وارد كند مي بايد هزينه آن را بر اساس برآورد شركت پرداخت نمايد.

56 : قراردادهاي برقراري انشعاب برق

1

قراردادهاي برقراري انشعاب برق كه بين شركت و متقاضي منعقد مي گردد، مي بايد بر اساس مفاد اين آيين نامه و مستند به آن باشد. ضمناً هر تغييري در آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق (به جز هزينه هاي برقراري انشعاب برق) شامل كليه متقاضيان و مشتركين خواهد گرديد.

2

در قراردادهاي برقراري انشعاب مي بايد مدت و هزينه هاي برقراري انشعاب برق (بر اساس اين آيين نامه وبخشنامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط) كاملا" مشخص شده باشد. اين هزينه ها تا زماني كه قرارداد معتبر است قطعي و ثابت بوده با تغيير در آيين نامه ها و مقررات عوض نخواهد شد. همچنين در قراردادهاي منعقده كليه تعهدات فني متقاضي مي بايد بدون ذكر هزينه منعكس گردد.

3

در مورد قراردادهايي كه قبل از ابلاغ اين آيين نامه منعقد شده اند، اگر تعهدات فني و مالي متقاضي در مواعد مقرر انجام شده باشد تامين برق متقاضي بر اساس آيين نامه زمان انعقاد قرارداد خواهد بود.

4

در مورد متقاضياني كه تا تاريخ مقرر در قرارداد كليه تعهدات مالي خود را انجام داده باشند لكن تمام يا قسمتي از تعهدات فني آنها هنوز اجرا نشده باشد، شركت در صورتي كه آمادگي تامين برق را داشته باشد از تاريخي كه در قرارداد جهت تامين برق مشخص گرديده است، با اعلام قبلي، متقاضي را به عنوان مشترك شناخته و بر طبق تعرفه مربوطه نسبت به ارسال صورتحساب اقدام خواهد نمود. در صورت عدم پرداخت صورتحساب از طرف مشترك مطابق بندهاي 50-4 و 52-4 عمل خواهد شد. در صورتي كه شركت آمادگي تامين برق متقاضي را نداشته باشد نمي بايد اقدام به صدور صورتحساب نمايد. در مورد متقاضيان كشاورزي در صورت عدم اشتغال به كشاورزي بعد از اعلام آمادگي شركت نسبت به تامين برق، متقاضي، مشترك شناخته مي شود و شركت بايد نسبت به محاسبه حداقل بهاي برق (معادل حداقل بهاي برق تعرفه صنعتي) اقدام كند.

5

در مورد متقاضياني كه تا تاريخ مقرر در قرارداد، تمام يا قسمتي از تعهدات مالي آنها انجام نگرفته باشد، قرارداد با اخطار قبلي فسخ شده تلقي و شركت پس از كسر هزينه هاي لوازم مصرفي و خدمات انجام شده براي متقاضي مذكور (از قبيل هزينه هاي بازديد از محل، تهيه طرح و نقشه هاي عمليات اجرايي و غيره) مابقي مبالغ پرداختي متقاضي را مسترد خواهد نمود. ضمناً در صورت تقاضاي متقاضي و وجود امكانات فني (به تشخيص شركت) در ازاء قسمتي از تعهدات مالي كه از طرف متقاضي در چارچوب قرارداد قبلي انجام شده است شركت تامين برق را با قدرت كمتري متناسب با هزينه پرداختي و بر اساس مقررات زمان عقد قرارداد انجام خواهد داد.

6

كليه اعلام هزينه ها و قراردادهاي دردست اقدام شركتها مي بايد داراي مهلت باشند. متقاضياني كه وضعيت آنها به هر دليل نامشخص بوده يا قرارداد آنها فاقد مهلت باشد با اخطار سه ماهه از طرف شركت براي آنها تعيين تكليف و تعهدات آنها زمانبندي مي شود در صورتي كه تعهدات به موقع انجام نگردد مشمول بندهاي 4-56-4 و 5-56-4 خواهند شد.

7

در صورتي كه شركت از ايفاي به موقع تعهدات خود در مقابل متقاضي به دلايل غير موجه استنكاف نمايد مسئول جبران خساراتي است كه از محل آن به متقاضي وارد شده است و چنانچه توافق در ميزان خسارت بين طرفين حاصل نشود متقاضي محق به دريافت آنچه شركت قبول دارد خواهد بود وبديهي است براي مازاد آن مي تواند مطابق بند 2-3 اقدام نمايند.

57 : قطع جريان برق

شركت در دو حالت زير ممكن است نسبت به قطع جريان برق اقدام نمايد:

الف

به منظور جلوگيري و يا كم كردن خطرات فوري ناشي از ايجاد اختلال در سيستم بهره برداري شركت.

ب

در جهت مرمت، آزمون، سرويس و يا انجام تغييرات در لوازم و تجهيزات شركت.

1

چنانچه قطع جريان برق مطابق بند اخير باشد، شركت بايستي به طريق مقتضي قبلا" به مشتركين اطلاع دهد.

58 : اطلاعيه قطع جريان برق

مشترك با توجه به اهميت خاصي كه قطع برق براي او دارد مي تواند شركت را به صورت كتبي نسبت به حساسيت تجهيزات او به قطع برق مطلع سازد. مشترك مي تواند از شركت تقاضاي ارسال اطلاعيه قطع جريان برق را بنمايد. درخواست اين اطلاعيه و ارسال آن توسط شركت تاثيري در تعرفه هاي برق مشتركين مربوطه ندارد. شركت مكلف به اطلاع رساني قبلي و مناسب مي باشد و هزينه هاي ناشي از آن بعهده مشترك مي باشد.

59 : تاييد تجهيزات برقي مشترك

شركت هيچ گونه مسئوليتي براي بازرسي از تجهيزات اختصاصي مشترك ندارد. تامين انشعاب برق مشترك دال بر استاندارد بودن شبكه اختصاصي مشترك نمي باشد.

60 : مسئوليت و ضمانت براي خسارت و آسيب

1

مسئوليت و ضمانت شركت: شركت مسئوليت طراحي، نصب (با توجه به بند 2-65-4)، بهره برداري و تعمير و نگهداري تجهيزات تا نقطه تحويل كه شامل تجهيزات نقطه تحويل نيز مي گردد را عهده دار است. شركت ممكن است داوطلبانه و يا در صورت لزوم انجام عمليات اضطراري و اقداماتي را كه از مسئوليتهاي مشترك مي باشد انجام دهد ولي در قبال خسارت و آسيب عمليات ذكر شده مسئوليت ندارد مگر آنكه خسارت و آسيب به دليل مستقيم عملكرد شركت و در اثر عدم كارآيي شركت به وجود آمده باشد.

2

مسئوليت و ضمانت مشترك: مشترك به طور كامل مسئول نگهداري تجهيزات برق بعد از نقطه تحويل است و مي بايد در مقابل خسارت به لوازم اندازه گيري و تاسيسات نقطه تحويل به علت استفاده نادرست و يا بيش از حد قدرت قراردادي به شركت، خسارت پرداخت نمايد. مسئوليت پيامدهاي قطعي برق ناشي از حساسيت غير متعارف تاسيسات بعد از نقطه تحويل بر عهده شركت نمي باشد.

61 : تجاوز از قدرت قراردادي

1

كليه مشتركين متعهد و ملزم به رعايت قدرت قراردادي (مجاز) مي باشند. در صورتي كه هر يك از مشتركين از ميزان قدرت قراردادي (مجاز) بيشتر استفاده نمايند، تنها به مدت يك دوره صورتحساب به ايشان فرصت رعايت قدرت قراردادي داده مي شود. چنانچه در دوره صورتحساب بعدي نيز تجاوز از قدرت ادامه يابد، شركت مجاز به دريافت هزينه هاي افزايش قدرت مي باشد و در صورت ضرورت مي تواند نسبت به قطع انشعاب اقدام نمايد و يا صورتحساب مشترك را با توجه به ميزان قدرت قراردادي (مجاز) و قدرت غير مجاز به ترتيب، با تعرفه عادي و آزاد مربوطه محاسبه و دريافت دارد.

2

در صورتيكه ميزان قدرت قرائت شده از قدرت قراردادي بيشتر باشد، در اين صورت قدرت مازاد (مابه التفاوت قدرت قرائت شده وقراردادي) بر مبناي تعرفه آزاد و قدرت قراردادي بر مبناي تعرفه عادي محاسبه و دريافت خواهد شد.

3

ميزان انرژي اعم از اكتيو و راكتيو نيز بر مبناي نسبت قدرت قراردادي و قدرت مازاد غير مجاز به كل قدرت تحويلي (قرائت شده) تعيين و پايه محاسبه صورتحساب قرار مي گيرد.

62 : تغيير مشخصات انشعاب

هر مشترك مي تواند تقاضاي تغيير مشخصات انشعاب خود را بنمايد. اين تغييرات شامل افزايش و يا كاهش و تفكيك و يا ادغام انشعاب يا انشعابها باشد.

1

افزايش و يا ادغام قدرت انشعاب: در صورتي كه مشترك تقاضاي افزايش قدرت انشعاب و يا ادغام آنها را بنمايد، ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستي به نرخ روز (با توجه به بند 3-52-4) محاسبه و مابه التفاوت آن توسط مشترك پرداخت يا دريافت مي گردد. مشترك با توجه به قدرت نهايي در هر دو حالت افزايش و ادغام ، نسبت به واگذاري زمين پست در صورت لزوم با توجه به بند 67-4 بايستي اقدام نمايد.

2

كاهش ويا تفكيك قدرت انشعاب: در صورتي كه مشترك تقاضاي كاهش قدرت انشعاب و يا تفكيك آنها را بنمايد، بر اساس بند 3-52-4 ارزش انشعاب موجود وانشعاب درخواستــي به نــرخ روز محاسبه ومابه التفاوت تعيين شده و بر حسب مورد با توجه به مفـاد بنـد 2-52-4 بخشي از ارزش انشعاب به مشترك پرداخت ويا از مشترك دريافت مي شود.

1

چنانچه در اثر كاهش قدرت، پست اختصاصي مشترك مورد نياز شركت باشد، شركت مي تواند زمين و ساختمان و تجهيزات پست مزبور را به قيمت كارشناسي از مشترك خريداري نمايد.

63 : كاهش موقت قدرت

كليه مشتركين تعرفه توليد (صنعت و معدن)، تعرفه شماره 4، مي توانند حداكثر 6 بار در مدت 9 سال متوالي درخواست كاهش موقت قدرت قراردادي (تغيير قدرت قراردادي) خود را بنمايند.

1

حداقل مدت كاهش قدرت 5/1 و حداكثر آن 6 سال مي باشد. مبناي شروع مدت در صورتي كه نياز به تغيير در وسايل منصوبه نباشد تاريخ موافقت شركت با كاهش و در مواردي كه نياز به تغيير در وسايل منصوبه باشد از تاريخ نصب وسايل جديد است.

2

چنانچه مشترك قبل از پايان 5/1 سال از تاريخ كاهش موقت قدرت، مجددا" درخواست افزايش قدرت كند، يا برابر ارقامي كه ديماند متر نشان مي دهد بيش از قدرت كاهش يافته استفاده كرده باشد، در اين صورت كليه صورتحسابهاي صادره از زمان كاهش قدرت، بر اساس قدرت قراردادي اصلاح و تعديل خواهند شد. مشترك نمي تواند قبل از پايان 5/1 سال تقاضاي كاهش مجدد نمايد.

3

مشترك بعد از گذشت 5/1 سال و تا قبل از 9 سال در هر زماني مي تواند تقاضاي بازگشت به قدرت اوليه را بنمايد.

4

اگر درخواست كاهش موقت مشترك با تغيير ولتاژ همراه باشد، مشترك مي بايد هزينه هاي مربوطه از جمله تغيير وسايل اندازه گيري در دو حالت كاهش و افزايش مجدد را بپردازد.

 

 

مدیریت مصرف
مشاهده پیک برق
مشاهده صورتحساب و پرداخت غیر حضوری
نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق
طرح تابستان
جلب سرمایه گذاران مولد کوچک
تعداد بازدیدکنندگان امروز 186 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 308 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 798543 تعداد کاربران بر خط 2 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Copyright © 2009 - 2010. Barghe Ahvaz. All rights reserved.
وضعیت آب و هوا
City
37°
بیشینه دما
43°
کمینه دما
27°
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime
Powered by DorsaPortal